თეონა ცხომელიძეს კორონავირუსი დაუდასტურდა - "რუსთავი 2" მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა

"რუს­თა­ვი 2"-ის ჟურ­ნა­ლისტსა და "კუ­რი­ე­რის" წამ­ყვანს, თე­ო­ნა ცხო­მე­ლი­ძეს კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­უ­დას­ტურ­და.

ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რის, ირაკ­ლი იმ­ნა­იშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, "რუსთავი 2" მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის.

"რუს­თა­ვი 2 მზად იყო ასე­თი არა­სა­სურ­ვე­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­სათ­ვის, ჩვენ წი­ნას­წარ გვქონ­და ნა­ყი­დი რო­გორც სწრა­ფი ტეს­ტე­ბი, ასე­ვე ყვე­ლა სა­ჭი­რო ეკი­პი­რე­ბა. ამ ეტა­პის­თვის და­ა­ვა­დე­ბა­თა მარ­თვის ეროვ­ნულ ცენ­ტრთან ერ­თად ვგეგ­მავთ იმ სა­მუ­შა­ო­ებს, რო­მე­ლიც ყო­ვე­ლი პრო­ცე­დუ­რის დროს რის­კე­ბის შე­სამ­ცი­რებ­ლად არის სა­ჭი­რო, ჩვენ ასე­ვე ვად­გენთ კონ­ტაქ­ტებს და იმის შე­სა­ბა­მი­სად, თუ რა სა­უ­რათს მი­ვი­ღებთ, უახ­ლო­ეს წუ­თებ­ში, გა­დავ­წყვეტთ, თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის რა რა­ო­დე­ნო­ბა დარ­ჩე­ვა ნი­უს­რუმ­ში და ოფის­ში და რა ნა­წილს მო­უ­წევს თვი­თი­ზო­ლა­ცი­ა­ში გა­დას­ვლა და ტეს­ტის გა­კე­თე­ბა.

შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე "ღა­მის კუ­რი­ე­რის" დღე­ვან­დე­ლი გა­მოშ­ვე­ბა გა­უქ­მდა. ირაკ­ლი იმ­ნა­იშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, არხი მუ­შა­ო­ბის სა­გან­გე­ბო რე­ჟიმ­ზე გა­და­დის"- თქვა იმნაიშვილმა.

კომენტარი