სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

"საგანგაშო მდგომარეობაა, როცა ტომოგრაფიით ვლინდება თავის ტვინის მოცულობის შემცირება..." - ამერიკელი ექსპერტი სააკაშვილზე

ძა­ლი­ან შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი, სა­გან­გა­შო მდგო­მა­რე­ო­ბაა, რო­დე­საც კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით ვლინ­დე­ბა თა­ვის ტვი­ნის მო­ცუ­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბა, რო­დე­საც ის არის უფრო პა­ტა­რა, ვიდ­რე უნდა იყოს ნორ­მა­ში. თუ ამ სი­ტუ­ა­ცი­ას აღ­მო­ა­ჩენ, სა­ჭი­როა ძა­ლი­ან კომ­პლექ­სუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა, - ამის შე­სა­ხებ ამე­რი­კელ­მა ექ­სპერ­ტმა და ნევ­რო­ლოგ­მა შა­ხინ ემა­ნუ­ელ ლა­ჰა­ნიმ სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში ვი­დე­ო­ჩარ­თვი­სას, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მოწ­მის სტა­ტუ­სით გა­მო­კი­თხვი­სას გა­ნა­ცხა­და. რო­გორც ექ­სპერ­ტი აღ­ნიშ­ნავს, თა­ვის ტვი­ნის მო­ცუ­ლე­ბის შემ­ცი­რე­ბა ასო­ცი­რე­ბუ­ლია იმ და­ა­ვა­დე­ბებ­თან, რო­მე­ლიც მას გა­აჩ­ნია, მათ შო­რის, დე­მენ­ცი­ა­სა და ეპი­ლეფ­სი­ას­თან. აღ­ნიშ­ნუ­ლით მან ად­ვო­კა­ტის, შალ­ვა ხა­ჭა­პუ­რი­ძის კი­თხვის სა­პა­სუ­ხოდ გა­ნა­ცხა­და, რო­მე­ლიც და­ინ­ტე­რეს­და, რას უკავ­შირ­დე­ბა 2022 წლის 17 მა­ი­სის ტო­მოგ­რა­ფი­ის შე­დე­გი, სა­დაც აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ თეთ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბის სიმ­კვრი­ვე შემ­ცი­რე­ბუ­ლია, ამას­თან, სა­უ­ბა­რია დე­მი­ე­ლი­ნი­ზა­ცი­ა­ზე. "ეს არის ძა­ლი­ან შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი, სა­გან­გა­შო მდგო­მა­რე­ო­ბა, რო­დე­საც კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით ვლინ­დე­ბა თა­ვის ტვი­ნის მო­ცუ­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბა, რო­დე­საც ის არის უფრო პა­ტა­რა, ვიდ­რე უნდა იყოს ნორ­მა­ში. თუ ამ სი­ტუ­ა­ცი­ას აღ­მო­ა­ჩენ, სა­ჭი­როა ძა­ლი­ან კომ­პლექ­სუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა, თუ რამ გა­მო­იწ­ვია ეს ცვლი­ლე­ბა. თა­ვის ტვი­ნის მო­ცუ­ლე­ბის შემ­ცი­რე­ბა ასო­ცი­რე­ბუ­ლია იმ და­ა­ვა­დე­ბებ­თან, რო­მე­ლიც მას გა­აჩ­ნია, მათ შო­რის, დე­მენ­ცია და ეპი­ლეფ­სია. სა­მეც­ნი­ე­რო თვალ­საზ­რი­სით, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ის დროს ძა­ლი­ან დიდ ალ­ბა­თო­ბას წარ­მო­ად­გენს ის, რომ თეთ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბის შემ­ცი­რე­ბა დე­მენ­ცი­ის ერთ-ერთი შე­დე­გია. იმის­თვის, რომ სრულ­ყო­ფი­ლად იყოს წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სუ­რა­თი, მინ­და ვთქვა, რომ დე­მენ­ცი­ის დი­აგ­ნო­ზი მარ­ტო კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით არ ის­მე­ბა. დი­აგ­ნო­ზი კომ­პლექ­სუ­რი, ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვით ის­მე­ბა. გო­ნებ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შე­ფა­სე­ბა ხდე­ბა 2-დან 30-მდე, ის ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა, სა­დაც 26-ზე ნაკ­ლე­ბია, მე­ტყვე­ლებს თა­ვის ტვი­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა­ზე. ჩემს მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვა გვაჩ­ვე­ნებს, რომ ეს ქულა იყო 20, ეს მე­ტყვე­ლებს, რომ პა­თო­ლო­გი­აა“,- აღ­ნიშ­ნავს ექ­სპერ­ტი. მან გულყრის ეპი­ზო­დებ­ზეც ისა­უბ­რა. რო­გორც ის გან­მარ­ტავს, გულყრე­ბის ყვე­ლა­ზე მძი­მე შე­საძ­ლო შე­დე­გი უცა­ბე­დი სიკ­ვდი­ლია. "გულყრებს შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზი ჰქონ­დეს. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ინ­ფექ­ცი­უ­რი, ტოქ­სი­კუ­რი მი­ზე­ზე­ბი, ასე­ვე თა­ვის ტვი­ნის ორ­გა­ნუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბაც. რო­დე­საც არის გულყრა, ის იწ­ვევს გო­ნე­ბის და­კარ­გვას, და ფი­ზი­კუ­რი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის მი­ღე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბაა. რო­დე­საც, არ ხდე­ბა გულყრე­ბის კონ­ტრო­ლი, ეფექ­ტუ­რი მოვ­ლე­ნა, უფრო მძი­მე ხა­რის­ხის გულყრე­ბის წარ­მოქ­მნის სა­შიშ­რო­ე­ბა არის. გულყრე­ბის ყვე­ლა­ზე მძი­მე შე­საძ­ლო შე­დე­გი უცა­ბე­დი სიკ­ვდი­ლია. რო­დე­საც ად­გი­ლი აქვს გულყრას, სა­სუნ­თქ გზებ­ში ჰა­ე­რი ადეკ­ვა­ტუ­რად არ მოძ­რა­ო­ბას და ამან შე­იძ­ლე­ბა უცა­ბე­დი სიკ­ვდი­ლი გა­მო­იწ­ვი­ოს. გულყრე­ბის შე­დე­გად მას აღე­ნიშ­ნე­ბო­და სხე­უ­ლის სხვა­დას­ხვა ნა­წილ­ში და­ზი­ა­ნე­ბა, სახ­სრებ­ში იყო დის­ლო­კა­ცია, ამო­ვარ­დნი­ლო­ბა“,- აღ­ნიშ­ნავს ექ­სპერ­ტი.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100