სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

ვინ არის ირაკლი კობახიძის პროფესორი მეუღლე, რომელიც ქმრის გვერდით საჯაროდ არასდროს ჩნდება - "ოცნების" ლიდერის ოჯახი და ქონებრივი დეკლარაცია (ფოტოები)

ვინ არის ირაკლი კობახიძის პროფესორი მეუღლე, რომელიც ქმრის გვერდით საჯაროდ არასდროს ჩნდება - "ოცნების" ლიდერის ოჯახი და ქონებრივი დეკლარაცია (ფოტოები) 22:06 / 19-04-2022 ვინ არის ირაკლი კობახიძის პროფესორი მეუღლე, რომელიც ქმრის გვერდით საჯაროდ არასდროს ჩნდება - "ოცნების" ლიდერის ოჯახი და ქონებრივი დეკლარაცია (ფოტოები) "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე წლე­ბია, რაც აქ­ტუ­ა­ლუ­რო­ბას არ კარ­გავს. ის ერთ-ერ­თია "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" წევ­რებს შო­რის, რო­მე­ლიც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ფა­ვო­რი­ტად დარ­ჩა. მას ხში­რად აკ­რი­ტი­კებს ოპო­ზი­ცია და თა­ვა­დაც ხში­რად გა­მო­ირ­ჩე­ვა სკან­და­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბით. თი­ნე­ი­ჯე­რო­ბა­ში მუ­სი­კა­ზე და გი­ტა­რა­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი, გრძელ ვარ­ცხნი­ლო­ბას ვერ შე­ე­ლია და ამი­ტომ მისი თმა, პატ­რონ­თან ერ­თად, ხში­რად ხდე­ბა კრი­ტი­კის ობი­ექ­ტი. ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია პო­ლი­ტი­კოს­მა დეკ­ლა­რა­ცია 2022 წლია იან­ვარ­ში შე­ავ­სო. ჰყავს პრო­ფე­სო­რი მე­უღ­ლე ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძე და ორი ვაჟი გი­ორ­გი და ნიკო. კო­ბა­ხი­ძის დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში ვკი­თხუ­ლობთ, რომ 2016 წელს თბი­ლის­ში წყნე­თის გზატ­კე­ცილ­ზე აჩუ­ქეს 20 კვ.მ. ავ­ტო­ფა­რე­ხი და 157.8 კვ. მ. ბინა, ამა­ვე მი­სა­მარ­თზე. უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დერ­მა 2020 წელს Mercedes-Benz Sclass-ის მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნა 20 000 დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნა. ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე და მისი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი არ ფლო­ბენ ფა­სი­ან ქა­ღალ­დებს. დეკ­ლა­რა­ცი­ის შევ­სე­ბის დროს პო­ლი­ტი­კო­სის ან­გა­რიშ­ზე თი­ბი­სი ბან­კში 60 ათა­სი დო­ლა­რი ირი­ცხე­ბო­და, საკ­რე­დი­ტო ბა­რათ­ზე კი - 1104.52 ლარი. ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძეს "სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი" სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე ჰქონ­და 283,94 ლარი, თი­ბი­სი ბან­კის სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე - 2144,5 ლარი. 2021 წლის სას­წავ­ლო წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ რო­გორც ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­მა სა­ხელ­ფა­სო სარ­გოს სა­ხით 13989,6 ლარი მი­ი­ღო, ხოლო პარ­ლა­მენ­ტში მუ­შა­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, ერთი წლის მან­ძილ­ზე - 63 580,32 ლარი. დეკ­ლა­რა­ცი­ის მი­ხედ­ვით, ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძე სსიპ სა­ჯა­რო და კერ­ძო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ა­გენ­ტოს თავ­მჯდო­მა­რის მო­ად­გი­ლეა, სა­დაც ბოლო ერთი წლის მან­ძილ­ზე ხელ­ფა­სის სა­ხით 48 851,74 ლარი მი­ი­ღო. მო­წო­ნე­ლი­ძე ასე­ვე ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რია და 2021 წლის წლის მან­ძილ­ზე ხელ­ფა­სის სა­ხით 11 472 ლარი და­ე­რი­ცხა. რო­გორც მო­გახ­სე­ნეთ, ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძე სა­ჯა­რო და კერ­ძო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ა­გენ­ტო­ში მუ­შა­ობს. ორ­გა­ნი­ზა­ცია სა­ჯა­რო სა­მარ­თლის იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რია, რო­მე­ლიც ან­გა­რიშ­ვალ­დე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის წი­ნა­შე. სა­ა­გენ­ტო “სა­ჯა­რო და კერ­ძო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის” შე­სა­ხებ 2018 წლის 4 მა­ი­სის კა­ნო­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე შე­იქ­მნა, ხოლო ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა 2019 წლის თე­ბერ­ვლი­დან და­ი­წყო. სა­ჯა­რო და კერ­ძო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მძღვა­ნე­ლობს თავ­მჯდო­მა­რე, რო­მელ­საც თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ნიშ­ნავს და თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან ათა­ვი­სუფ­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი. სა­ა­გენ­ტოს სა­იტ­ზე ვკი­თხუ­ლობთ, რომ მისი ამ­ჟა­მინ­დე­ლი თავ­ჯდო­მა­რე ნა­ტა­ლია მო­წო­ნე­ლი­ძეა. ფე­ის­ბუ­ქის ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე კი უამ­რა­ვი ფო­ტოა გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, სა­დაც ქალი შეხ­ვედ­რებს პო­ტენ­ცი­ურ ინ­ვეს­ტო­რებ­თან მარ­თავს. ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის შე­სა­ხებ არა­ერ­თხელ გავ­რცელ­და ჭო­რის სა­ხით, რომ მე­უღ­ლეს და­შორ­და და მარ­ტო ცხოვ­რობს, თუმ­ცა მო­წო­ნე­ლი­ძე მე­უღ­ლის ბოლო დეკ­ლა­რა­ცი­ა­შია მოხ ­სე­ნი­ე­ბუ­ლი და ასე­ვე მო­ვი­პო­ვეთ ბოლო დროს გა­და­ღე­ბუ­ლი ერთ-ერთი ფოტო, სა­დაც ცოლ-ქმა­რი შვი­ლებ­თან ერ­თად ის­ვე­ნებს.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100