სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

4 ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

სა­ში­ში დღეა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცუდი ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც გეგ­მე­ბის შეც­ვლას გა­ი­ძუ­ლებთ. ერი­დეთ სპირ­ტი­ან სას­მე­ლებს და გა­უფრ­თხი­ლე­ბელ სი­ტყვებს - მო­სა­ლოდ­ნე­ლია კონ­ფლიქ­ტი მე­გობ­რებ­თან ან პარტნი­ო­რებ­თან ან ოჯახ­ში სკან­და­ლი. ფრთხი­ლად იყა­ვით, არ­სე­ბობს ტრავ­მე­ბის ან და­ა­ვა­დე­ბის რის­კი.


კურო

სტუმ­რე­ბის ვი­ზიტ­მა, ნა­თე­სა­ვებ­თან და მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რამ შე­საძ­ლოა, უთან­ხმო­ე­ბა და კონ­ფლიქ­ტი გა­მო­იწ­ვი­ოს. სა­სურ­ვე­ლია, კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცია ახ­ლა­ვე მო­აგ­ვა­როთ და სა­მო­მავ­ლოდ არ გა­და­დოთ. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბა გე­ლით. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა მგზავ­რო­ბის­თვის.


ტყუპები

ეცა­დეთ, მე­გობ­რე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ას შე­იძ­ლე­ბა არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვეს. ეცა­დეთ, ემო­ცი­ე­ბი აკონ­ტრო­ლოთ - ცივი გო­ნე­ბა სა­უ­კე­თე­სო მრჩე­ვე­ლია კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის დროს. ეცა­დეთ, პრო­ვო­კა­ცი­ებს არ აჰ­ყვეთ.


კირჩხი­ბი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა მგზავ­რო­ბის­თვის, თუმ­ცა ეს ყო­ველ­დღი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბის­გან არ გა­გა­თა­ვი­სუფ­ლებთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში გარ­კვე­ვას სა­მო­მავ­ლოდ არ გა­და­დებთ. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ამ დღეს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა მო­გი­წევთ.


ლომი

კრი­ტი­კუ­ლი დღეა. ყვე­ლაფ­რის სწრა­ფად და ერ­თდრო­უ­ლად კე­თე­ბის სურ­ვილ­მა შე­იძ­ლე­ბა უამ­რა­ვი შეც­დო­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ერი­დეთ სი­მაღ­ლი­დან გად­მო­ვარ­დნას - მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ძვლე­ბის მო­ტე­ხი­ლო­ბა. სა­სურ­ვე­ლია, რომ ყვე­ლა საქ­მე, რო­მე­ლიც მძი­მე, ფი­ზი­კურ შრო­მას მო­ი­თხოვს, სა­მო­მავ­ლოდ გა­და­დოთ. სა­ვა­რა­უ­დოდ, უსი­ა­მოვ­ნო ინ­ფორ­მა­ცია გეგ­მე­ბის შეც­ვლას გა­ი­ძუ­ლებთ. ეს დღე ჰა­ერ­ზე სე­ირ­ნო­ბა­სა და წიგ­ნის კი­თხვას და­უთ­მეთ.


ქალ­წუ­ლი

ეს დღე მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბი­თაა სავ­სე, რო­გორც სა­სი­ა­მოვ­ნო, ისე ნაკ­ლე­ბად. ნუ­რაფ­რის გე­ში­ნი­ათ, ამ­ჟა­მად შე­გიძ­ლი­ათ, ყვე­ლა სირ­თუ­ლე უპ­რობ­ლე­მოდ დაძ­ლი­ოთ. თქვე­ნი შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა და ენერ­გი­უ­ლო­ბა კო­ლე­გებს გა­ა­ო­ცებს. სა­ღა­მოს ძველ მე­გო­ბარ­თან შეხ­ვედ­რა გე­ლით.


სას­წო­რი

არა­ხელ­საყ­რე­ლი დღეა. სა­გულ­და­გუ­ლოდ შედ­გე­ნი­ლი გეგ­მა შე­იძ­ლე­ბა ქა­ღალ­დის სახ­ლი­ვით და­ი­შა­ლოს. შე­საძ­ლოა, ახ­ლო­ბელ­მა ადა­მი­ან­მა სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვა მოგ­ცეთ ან თა­ნა­მო­აზ­რე­თა გუნ­დმა ბიზ­ნე­სის წარ­მა­ტე­ბით დას­რუ­ლე­ბის გზა მო­ნა­ხოს. ახა­ლი, საქ­მი­ა­ნი პრო­ექ­ტის დას­რუ­ლე­ბის­თვის გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის მხარ­და­ჭე­რა გჭირ­დე­ბათ. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ამ დღეს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა მო­გი­წევთ.


მო­რი­ე­ლი

წარ­სუ­ლის მო­გო­ნე­ბებ­ში გა­და­ეშ­ვე­ბით. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ძველ მე­გობ­რებ­თან ან ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რა. შე­საძ­ლოა, სურ­ვი­ლებ­სა და მო­ვა­ლე­ო­ბის გრძნო­ბას შო­რის კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა მო­გი­წი­ოთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არ არის, სრუ­ლი­ად უდა­ნა­შა­უ­ლო ოჯა­ხის წევ­რის­გან მტრის ხატი შექ­მნათ.


მშვილ­დო­სა­ნი

ეს დღე ჯან­საღ კვე­ბას, ფი­ზი­კურ ვარ­ჯიშ­სა და ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. თქვე­ნი სა­სი­ცო­ცხლო და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლი ინ­ტუ­ი­ცი­ას­თან ერ­თად ძლი­ერ­დე­ბა. მო­ჭარ­ბე­ბულ­მა ენერ­გი­ამ შე­საძ­ლოა, გეგ­მე­ბი შე­გაც­ვლე­ვი­ნოთ და პარტნი­ო­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­უ­გებ­რო­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან კი სრუ­ლი ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბა და იდი­ლია სუ­ფევს.


თხის რქა

მძი­მე და სა­ში­ში დღეა. შე­საძ­ლოა, უსი­ა­მოვ­ნო ცნო­ბამ დაბ­ნე­უ­ლო­ბა და გა­უ­გებ­რო­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ინ­ტი­მურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბა: ოც­ნე­ბებს, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ას­რუ­ლე­ბა არ უწე­რია, ხოლო ქვი­შა­ზე ნა­გე­ბი კოშ­კე­ბი ერთ წამ­ში და­იშ­ლე­ბა. ამას თუ გან­სა­კუთ­რე­ბულ მნიშ­ვნე­ლო­ბას მი­ა­ნი­ჭებთ, შე­იძ­ლე­ბა დეპ­რე­სი­ა­ში ჩა­ვარ­დეთ.


მერ­წყუ­ლი

ამ დღეს უამ­რა­ვი, წვრილ­მა­ნი საქ­მე გე­ლით. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა ოჯა­ხურ ბი­უ­ჯეტს მი­აქ­ცი­ეთ. ეცა­დეთ, ფული ეკო­ნო­მი­უ­რად ხარ­ჯოთ, რად­გან წინ და­უ­გეგ­მა­ვი ხარ­ჯე­ბი გე­ლით. შე­საძ­ლოა, თქვე­ნი მოქ­მე­დე­ბა ახ­ლობ­ლებს არ მო­ე­წო­ნოთ და კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცია შე­იქ­მნას. პი­რად ცხოვ­რე­ბას სა­პი­რის­პი­რო ტენ­დენ­ცი­ე­ბი ახა­სი­ა­თებს.


თევ­ზე­ბი

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­უ­გეგ­მა­ვი ფი­ნან­სუ­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი და სა­ჩუქ­რე­ბი. შე­საძ­ლოა, ამ დღეს სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცეთ, სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ყვე­ლა­ზე თა­მა­მი ოც­ნე­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ამ დღეს გა­იც­ნობთ, თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში სა­მუ­და­მოდ დარ­ჩე­ბი­ან.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100