სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

როგორ შევარჩიოთ გათბობის სისტემა სწორად-სპეციალისტის რჩევები

ტემპერატურის კლებასთან და ზამთრის მოახლოვებასთან ერთად, იმატა გათბობის სისტემების აქტუალურობამაც . გათბობის სხვადასხვა საშუალებები არსებობს, თუმცა ამ სტატიაში ყველაზე მოთხოვნად-ცენტრალური გათბობის სისტემებზე ვისაუბრებთ. ზამთარში მატულობს კომუნალური გადასახადებიც, ასევე აქტუალურია ეკოლოგიური პრობლემებიც, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გათბობის სისტემა ეკონომიურთან ერთად, ეკოლოგიური და რაც მთავარია უსაფრთხო იყოს. სამწუხაროდ ყო­ველ სე­ზონ­ზე, გა­უ­მარ­თა­ვი სის­ტე­მე­ბის და არას­წო­რი მონ­ტა­ჟის გამო, ხში­რია უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფა­ტა­ლუ­რა­დაც სრულ­დე­ბა. გათბობის სისტემის სწო­რად შერჩევაში, ისე რომ უსაფრ­თხოც იყოს , ეკო­ნო­მი­უ­რიც და ეკოლოგიურიც, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე დიდი ჰი­პერ­მარ­კე­ტის „გორ­გი­ას“ სპე­ცი­ა­ლისტი დაგეხმარებათ.

მისი თქმით, პირ­ველ რიგ­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სწორად იყოს შერჩეული გათბობის ქვაბი. გათბობის ქვა­ბი სრუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი მო­თხოვ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით უნდა იყოს გა­კე­თე­ბუ­ლი, წყლი­სა და გა­ზის ფილტრე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი, რათა მისი ნა­ლე­ქით და­ბინ­ძუ­რე­ბა არ მოხ­დეს. ასე­ვე აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­მონ­ტაჟ­დეს ელექტრო­ე­ნერ­გი­ის დამ­ცა­ვი, რად­გან მისი მო­მა­რა­გე­ბის შე­წყვე­ტით ან ძაბ­ვის ცვლი­ლე­ბით შე­იძ­ლე­ბა, ქვა­ბის პლა­ტა და­ზიანდეს. რაც მთა­ვა­რია, გაყ­ვა­ნი­ლო­ბა სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბულ­მა პრო­ფე­სი­ო­ნალ­მა უნდა გა­ა­კე­თოს, რად­გან უსაფრ­თხო­ე­ბის გარ­და მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გათ­ბო­ბის ქვა­ბის შე­ძე­ნის მი­უ­ხე­და­ვად, მონ­ტა­ჟი­სას დაშ­ვე­ბულ­მა შეც­დო­მებ­მა შე­იძ­ლე­ბა, მისი ყვე­ლა „სი­კე­თე“ დაგ­ა­კარ­გი­ნოთ. მეტი ეკო­ნო­მი­ის­თვის, სა­სურ­ვე­ლია, იზო­ლა­ცია ხა­რის­ხი­ა­ნი მი­ლე­ბით გა­კეთ­დეს , უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, მე­ტა­ლოპ­ლასტმა­სის მი­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა თბო­ი­ზო­ლა­ცი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­სა და ნაკ­ლე­ბი ელექტრო­ე­ნერ­გი­ის მოხ­მა­რე­ბას უწყობს ხელს. მათ­ში წყა­ლი უფრო სწრა­ფად მი­ე­დი­ნე­ბა, სით­ბოს არ კარ­გავს და რა­დი­ა­ტო­რე­ბამ­დე პირ­და­პირ ცხელ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მი­დის. ასე­ვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ თუ ქვაბს გა­რეთ ა­ყე­ნებთ, მი­ლე­ბი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა შე­ი­ფუ­თოს, რათა არ გა­ი­ყი­ნოს.

რო­გორც „გორ­გი­ას“ სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ უმ­ჯო­ბე­სი იქ­ნე­ბა, თუ ელექტრო­ე­ნერ­გი­ი­სა და გათ­ბო­ბის სის­ტე­მებს ერთ ოთახ­ში მო­ვუყ­რით თავს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, გა­ყინ­ვის საფრ­თხეს თა­ვი­დან აი­ცი­ლებთ. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ამა­ვე ოთახ­სა და მთელ სახ­ლში და­მონ­ტაჟ­დეს გა­ზის დე­ტექ­ტო­რი, რომ ჰა­ერ­ში ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რის კონ­ცენ­ტრა­ცია გა­კონ­ტროლ­დეს.

გათ­ბო­ბის სის­ტე­მის მონ­ტა­ჟი­სას გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია შენობის ფარ­თო­ბი. ფარ­თობ­სა და გათ­ბო­ბის სის­ტე­მის სიმ­ძლავ­რეს ერ­თმა­ნეთს უნდა ესადაგებოდეს. ასევე გასათვალისწინებელია ირგვლის მდებარე ფართებში გათ­ბო­ბის სის­ტე­მებიც, ფან­ჯრე­ბის ზო­მა და კედ­ლე­ბის სის­ქე­.

„გორგიას“ სპეციალისტი გათბობის ქვაბის რამოდენიმე მოდელს გირჩევთ: მაგალითად, ახალ ბრენდს-„დოლჩე ვიტას“ ქვაბებს, რომლებიც სპეციალურად საქართველოს პირობების გათვალისწინებითაა წარმოებული. ანუ სრულად მორგებულია ჩვენი გაზისა და წყლის წნევაზე. „დოლჩე ვიტას“ ქვაბი არის 24კილოვატიანი, და 160 მ²-მდე ფართობს ათბობს. ამ ეტაპზე ქვაბზე ფასდაკლებაა და მას საუკეთესო ფასად 1199 ლარად შეიძენთ „გორგიაში“.

რაც შეეხება ეკოლოგიუ და ეკონომირ ქვაბებს, „გორგიაში“ კონდენსაციურ ქვაბებს გირჩევენ. კონდენსაციური ქვაბი მუშაობის პრინციპი შემდეგია: ქვა­ბი­დან გა­მო­ტყორ­ცნი­ლი ცხე­ლი ნამ­წვი პირ­და­პირ გა­რე­მო­ში არ გა­დის, ის კვლავ მო­წყო­ბი­ლო­ბა­ში ბრუნ­დე­ბა, წყალს აცხე­ლებს და მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ გა­მო­ი­ყო­ფა ბუ­ნე­ბა­ში. ამის გამო, გათ­ბო­ბის ეს სის­ტე­მა, ანუ კონ­დენ­სა­ცი­უ­რი ქვა­ბი, არა­კონ­დენ­სა­ცი­ურ ქვაბ­თან შე­და­რე­ბით, 15%-35%-ით ეკო­ნო­მი­უ­რი და 20-35%-ით ეკო­ლო­გი­უ­რია.

ცენ­ტრა­ლუ­რი გათ­ბო­ბის ეკო­ნო­მი­უ­რი ქვა­ბე­ბის წარ­მო­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ერთ-ერთ ლი­დერ და წარ­მა­ტე­ბულ კომ­პა­ნი­ე­ბად „ეჯეა“ და „ბა­ი­მა­კი“ მი­იჩ­ნე­ვი­ან. კომ­პა­ნი­ებ­მა წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ი­მუ­შა­ვეს ტექ­ნო­ლო­გია, რო­მე­ლიც გა­და­სა­ხა­დე­ბის შემ­ცი­რე­ბა­სა და გა­რე­მო­ზე ნაკ­ლე­ბად­ ზე­მოქ­მე­დე­ბა­ზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. ორი­ვე უმ­სხვი­ლე­სი კომ­პა­ნია სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ გა­ზის წყლის და დე­ნის სტან­დარ­ტებ­ზე გათ­ვლილ გათ­ბო­ბის სის­ტე­მებ­საც აწარ­მო­ებს, რომ­ლის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დი­ლე­რი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ჰი­პერ­მარ­კე­ტი „გორ­გია“ გახ­და.

„გორ­გი­ას“ გათ­ბო­ბის სის­ტე­მე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი „ეჯე­ა­სა“ და „ბა­ი­მა­კის“ გარ­და, „უნი­კა­ლის“ბრენ­დს უწე­ვენ რე­კო­მენ­და­ცი­ას, რო­მე­ლიც იტა­ლი­ა­შია წარ­მო­ე­ბუ­ლი.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100