მიწოდების ჯაჭვის სექტორული კვლევის შუალედური შედეგებიხვალ გახდება ცნობილი

27 მარტს, 16:00 საათზე სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ გაიმართება მიწოდებისჯაჭვისსექტორულიკვლევისშუალედურიშედეგების პრეზენტაცია, რომლის მხადამჭერები არიან საქართველოს ლოგისიტკის ასოციაცია, აშშ-ს Supply Chain Council-ი და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა (EPI) .

მიწოდების ჯაჭვის სექტორული კვლევა (Supply Chain Operations Survey) საქართველოს ლოგისიტკის ასოციაციაა და აშშ-ს Supply Chain Council-ის (https://supply-chain.org) მიერ ხორციელდება, რომელიც მოიცავს საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიების მიწოდების ჯაჭვისა (Supply Chain) და ლოგისტიკური პროცესების ეფექტურობის შეფასებასა და მათ შედარებით ანალიზს რეგიონალური და საერთაშორისო მასშტაბით.

კვლევაში მონაწილეობას ღებულობს საცალო ვაჭრობის, წარმოებისს, ფარმაციის, სამომხმარებლო საქონლის გასაღებასა და ელექტროტექნიკის სფეროში მოღვაწე საქართველოში მოქმედი 60-მდე კომპანია.

მოწვეულ სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ აღნიშნული კვლევის პირველი ეტაპის შედეგებს, მიიღონ ინფრომაცია ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის სექტორში არსებული გამოწვევებისა და პერსპექტივების შესახებ. ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ლოგისტიკისა და მიწოდების ჰაჭვის თემის ირგვლივ გამართულ დიკუსიაში, რაც საშუალებას მისცემს დაამყარონ ბიზნეს-კონტაქტები.

პრეზენტაციის დასასრულს წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ლოგისტიკისა ასოციაციისა და აშშ-ს Supply Chain Council-ის ერთობლივი თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმა და ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის სექტორში საერთაშორისო სტანდარტების (SCOR) დანერგვის პერსპექტივები.

ღონისძიებას დაესწრებან სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კომპანიების მენეჯერები, კვლევაში მონაწილე კომპანების, სამთავრობო სტრუქუტრების, ფინანსური ინსტიტუტებისა და აკადემიური წრეებიის წარმოამდგენლები.

საქართველოსლოგისტიკისასოციაცია (GLA) 2011 წელსდაარსდადაწარმოადგენსარაკომერციულორგანიზაციასლოგისტიკური, სატრანსპორტოდამიწოდებისჯაჭვისმართვისსფეროში. მისიწევრებიარიანსატრანსპორტო/ლოგისტიკისდამიწოდებისჯაჭვისსფეროებშიჩართულისაერთაშორისოდაადგილობრივიკომპანიები. ასოციაციახელსუწყობსსაერთოინტერესებისჩამოყალიბებასრეგიონულილოგისტიკისსფეროში, კერძოდეხმარებაწევრორგანიზაციებსცოდნის ამაღლებასა დაიდეებისგაცვლაში, ასევე ამყარებსთანამშრომლურკავშირებსმომსახურებისმიმწოდებლებსადამყიდველებსშორის. ამასთან, ხელსუწყობსსაქართველოსლოგისტიკისსექტორისგანვითარებას.

2013 წლისბოლოდან GLA ლოგისტიკისსაბჭოსწარმომადგენელია (SCC) საქართველოში. საქართველოშიSCC -ისწარმომადგენლობისძირითადიმიზანიაადგილობრივილოგისტიკისდამიწოდებისჯაჭვისეფექტიანობისამაღლება SCOR -ის (ლოგისტიკისოპერაციებისცნობარი) დანერგვისდატრენინგებისგანხორციელებისგზით.

SCC აშშ-შიდაფუძნებულიარაკომერციულიგლობალურიორგანიზაციაა, რომელიცმსოფლიოსმასშტაბითაერთიანებს 1000-ზემეტწევრს. SCC -სშემუშავებულიაქვსდაკომპანიებში ნერგავს SCOR- (მიწოდების ჯაჭვის ოპერირების სარეფერენციო მოდელი), რომელიცლოგისტიკურიჯაჭვისმართვისმსოფლიოსტანდარტია.

საკონტაქტო პირი: სოფიოჯაფარიძე

მობ: 599 969511

Email: [email protected]

კომენტარი