11 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი

დღეს თქვენ იქნებით ინიციატორი და ყველაფრის წამომწყები. ყველა წამოწყებული საქმე თქვენს სასიკეთოდ წარიმართება. ურთიერთობა ახლობლებთან და საყვარელ ადამიანთან დიდ სიამოვნებას მოგანიჭებთ. საღამო ძვირფას ადამიანს დაუთმეთ

კურო

მთე­ლი დრო და ყუ­რა­დღე­ბა სამ­სა­ხუ­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს უნდა და­უთ­მოთ. და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. ეცა­დეთ, დღეს არა­ვის არა­ფერს და­პირ­დეთ, არ აი­ღოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა.

ტყუ­პი

"ცაში ფრე­ნა", რა თქმა უნდა, კარ­გია, მაგ­რამ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­სა და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­საც ნუ და­ი­ვი­წყებთ. შე­იც­ვა­ლეთ ვარ­ცხნი­ლო­ბა, იმი­ჯი.

კირჩხი­ბი

შეხ­ვედ­რე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი დღე გე­ლით. ახ­ლობ­ლე­ბი მოს­ვე­ნე­ბის უფ­ლე­ბას არ მოგ­ცე­მენ, ყვე­ლას სჭირ­დე­ბა თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა. თუმ­ცა, სა­ღა­მო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად მხი­ა­რულ გა­რე­მო­ში უნდა გა­ა­ტა­როთ.

ლომი

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი, სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მო­აგ­ვა­რეთ და დარ­ჩე­ნი­ლი დრო დას­ვე­ნე­ბას, მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა­სა და გარ­თო­ბას და­უთ­მეთ.

ქალ­წუ­ლი

კარ­გი დღეა ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად, მაგ­რამ მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რა­სა და სა­ეჭ­ვო ადა­მი­ა­ნებ­თან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბას. სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

სას­წო­რი

სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. მთა­ვა­რია, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მხარ­და­ჭე­რა, ისი­ნი რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში.

მო­რი­ე­ლი

მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რი თვი­სე­ბე­ბი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდეგ სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. თუმ­ცა, და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი მე­უღლს ნუ აეჭ­ვი­ა­ნებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

იყა­ვით გუ­ლახ­დი­ლი გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ, მაგ­რამ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მებ­სა და სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბებს ნუ გა­ამ­ხელთ. გა­ი­ფარ­თო­ეთ სა­მე­გობ­რო წრე. კარ­გი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბი­სა და ვარ­ჯი­შიც და­სა­წყე­ბად.

თხის რქა

მხი­ა­რუ­ლი დღე გე­ლით, უამ­რა­ვი საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ფი­ნან­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბი­სას, ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ.

მერ­წყუ­ლი

შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დღეა. დი­ლი­დან შე­იქ­მე­ნით სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა და ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს.

თევ­ზე­ბი

მხი­ა­რუ­ლი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ, და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, რათა უქ­მე­ე­ბი სურ­ვი­ლი­სა­მებრ გა­ა­ტა­როთ და და­ის­ვე­ნოთ. სა­ღა­მოს შე­უ­ა­რეთ მე­გობ­რებს, რათა შინ არ მო­ი­წყი­ნოთ.

კომენტარი